Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starostwo Powiatowe w Brzozowie poniżej zamieszcza następujące materiały:
 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późń. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

Załącznik nr 1 (oferta)

Załącznik nr 2 (oferta - regranting)

Załącznik nr 3 (umowa)

Załącznik nr 4 (umowa - regranting)

Załącznik nr 5 (sprawozdanie)

Załącznik nr 6 (sprawozdanie - regranting)

3. Uchwała Nr 179/2016 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 12.10.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2017

4. Protokół z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie oferta na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz zwiększenia świadomości prawnej społczeństwa w roku 2017.

5. Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2016 w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji publicznego z zarkresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2017.

6, UCHWAŁA NR 214/17 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i rganizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2017

7. UCHWAŁA NR 215/17 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 9 lutego 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017

8. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2017 r.

- formularz zgłoszeniowy na członka komisji

9. Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie, na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2017 r.

10, Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 8 i 13 marca  roku powołanej Uchwałą Zarządu Powiatu w Brzozowie Nr 224/17 z dnia 7 marca 2017.

11, Uchwała Nr 228/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji za realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na 2016 rok oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2017

12. Ogłoszenie o II naborze na dofinansowanie z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2017Ogłoszenie o II naborze na dofinansowanie z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2017
Do pobrania:
- uchwała Nr 214/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 9 lutego 2017 w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2017,

- wzór wniosku.

13. Protokół Komisji Konkursowej w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego

14. Uchwała Nr 264/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie udzielenia dofinansowania z budżetu Powiatu Brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2017

15. UCHWAŁA NR 294/17 ZARZĄDU POWIATU W BRZOZOWIE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2018

 16. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2018

- formularz zgłoszeniowy na członka komisji

19. Uchwała Nr 298/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie w sprawie powołania komisji Konkursowej  do spraw zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.


19. Uchwała Nr 298/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie w sprawie powołania komisji Konkursowej  do spraw zaopiniowania złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

20. Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr 298/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa w roku 2018

21. Uchwała 303/17 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2018


22. Uchwała Nr XXXV/196/17 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 4 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 

23. Uchwała Nr 312/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

24.Uchwała Nr 313/18 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu powiatu brzozowskiego imprez i przedsięwzięć - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2018

25.Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego oraz wniosków na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Brzozowskiego - poprzez wsparcie rzeczowe i organizacyjne - w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w 2018 r.