Podstawa prawna:
- art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 283, poz. 2839).

Wymagane dokumenty:

Informacja o instalacji – opracowana zgodnie z art. 152 ust. 2 Prawa ochrony środowiska. Wzór zgłoszenia możliwy do pobrania w formie elektronicznej, znajduje się na tej samej stronie internetowej, na której korzysta Pan(i) z niniejszej karty.

Opłaty:
- opłata skarbowa jest wnoszona w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia informacji w wysokości 120,00 zł.
Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6 i część I kol. 2 i 3 pkt 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Zgłoszenie instalacji, określone w karcie informacyjnej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 B r z o z ó w
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie w budynku przy ulicy Armii Krajowej 1.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- organ może w ciągu 30 dni od dokonania zgłoszenia wnieść sprzeciw w drodze decyzji, jeżeli eksploatacja instalacji może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko,
- postępowanie w przedmiocie wydania decyzji wszczyna się z urzędu.

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz:
- Wniosek