Podstawa prawna:
- art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

- wniosek o ustalenie linii brzegu,
- projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych zawierający:
- opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu;
- mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej sporządzony jest projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1 : 5000 albo 1 : 2000, z wykazaniem:
a)punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej,
b)granicy stałego porostu traw,
c)granicy brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
d)proponowanej linii brzegu.

Opłaty:
Podstawa prawna: wydanie decyzji zwolnione z opłaty skarbowej: art. 3 cz. III kol. 4 pkt 44 ppkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty?
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 /sekretariat/.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
– w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Pobierz:
- Wniosek