Podstawa prawna:
- art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 750 z późn. zm.),
- § 17 i 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

Opłaty:
.:. opłaty skarbowe są wnoszone w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku,
- za wydanie zaświadczenia o rejestracji sprzętu pływającego, pobierana jest opłata w wysokości 17,00 zł.
Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6 cz. II kol. 2 pkt 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r., Nr 225, poz. 1635).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty?
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 /sekretariat/.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
- bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
1)sprzęt służący do połowu ryb podlega oznakowania i rejestracji,
2)wszelkie zmiany (użytkownika, adresu, likwidacji sprzętu) należy niezwłocznie zgłosić do Starostwa.

Pobierz:
- Wniosek