Podstawa prawna:
- art. 122 i art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), art. 181 ust. 1 pkt 3 i art. 378 ust. 1 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) – dla pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984).

Wymagane dokumenty:

- pisemny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, - operat wodnoprawny – 2 egz.,
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- do wniosku na piętrzenie wód powierzchniowych lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza się projekt instrukcji gospodarowania wodą, zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja,
- do wniosku na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację hydrogeologiczną, o ile jej sporządzenie wynika z przepisów odrębnych,
- do wniosku na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, oprócz odpowiednich dokumentów, o których mowa w pkt. a, b i c, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń.

Opłaty:
.:. opłaty skarbowe są wnoszone w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku:
- 217,00 zł – od pozwolenia wodnoprawnego,
.:. w przypadku wydania pozwolenia wodnoprawnego na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – opłatę pobiera się za każdy rodzaj działalności (np.: w jednej decyzji pobór wód i odprowadzenie ścieków) – opłata wynosi: 434,00 zł (2x217,00 zł).
Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6 cz. III kol. 2 pkt 24 i pkt 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635).
- z opłat skarbowych zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawa prawna: art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r., Nr 225, poz. 1635).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty?
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 /sekretariat/.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy,
- wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na:
- szczególne korzystanie z wód (m.in. pobór oraz odprowadzenie wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi),
- regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
- wykonanie urządzeń wodnych,
- rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
- piętrzenie wody podziemnej,
- gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
- odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
- wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
- wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz:
- Wniosek