Podstawa prawna:
Uchwała Nr 184/01 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie kryterium wyboru przedsięwzięć realizowanych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brzozowie, art. 400 oraz art. 407 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129, poz 902 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji z PFOŚiGW na stosownym druku z kompletem dokumentów składa się w terminie do dnia 30 października danego roku na rok następny, którego wzór, możliwy do pobrania w formie elektronicznej, znajduje się na tej samej stronie internetowej, na której korzysta Pan(i) z niniejszej karty.

Forma załatwienia sprawy:
Zarząd Powiatu udziela dotacji na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z podmiotem realizującym zadanie, po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez ten podmiot, według wzoru stosowanego w Powiatowym Funduszu.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Czynności urzędnicze wykonywane są na wniosek strony. Dofinansowanie zadań nie może przekroczyć 50% kosztów realizowanego zadania. Priorytet w przyznawaniu dotacji mają zamierzenia, które charakteryzują się największą efektywnością ekologiczną i ekonomiczną.
Udzielenie dofinansowania jest uzależnione od:
a) zaangażowania przez Wnioskodawcę własnych środków finansowych lub pozyskanych z innych źródeł niż w Powiatowym Funduszu w Brzozowie,
b) wielkości planowanego efektu ekologicznego.

Środki Powiatowego Funduszu mogą być przeznaczone na wspomaganie następujących działalności:
1) edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
2)realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
3)systemy kontrolne i pomiarowe oraz badania stanu środowiska, a także systemy pomiarowe zużycia wody i ciepła,
4)realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
5)związanej z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków,
6) związanej z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
7)związanej z ochroną powietrza,
8)profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
9)wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
10)z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
11)realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,
12)związanej z ochroną wód,
13)prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,
14)wspieranie zadań polegających na zapobieganiu i usuwaniu zagrożeń ekologicznych oraz wspieranie służb realizujących zadania w tym zakresie a w szczególności na zakup sprzętu i odzieży osobistej oraz aparatury i urządzeń niezbędnych podczas prowadzonych akcji ratowniczych,
15)wspieranie realizacji zadań statutowych Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Brzozowskiego,
16)wspieranie zadań zmierzających do poprawy ilości, jakości, hodowli i ochrony zdrowia ryb, w tym kosztów zarybieniowych,
17)opracowywanie programów ochrony środowiska,
18)wspieranie działań mających na celu zachowanie równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, zapewniających ochronę: wrażliwych na zanieczyszczenia środowiska pożytecznych gatunków roślin i zwierząt oraz zapobieganie nadmiernemu wzrostowi populacji szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt,
19)wspieranie zadań związanych z ochroną przyrody, mającą na celu zachowanie obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz różnorodności flory, fauny, krajobrazu, jak również zalesień i gruntów zdegradowanych w wyniku zagrożeń ekologicznych i klęsk żywiołowych.

Pobierz:
- Wniosek i oświadczenia