Podstawa prawna: art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 750 z późn. zm.), § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

- wniosek,
- zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb,
- 2 aktualne zdjęcia.

Opłaty:
- przelewem z chwilą złożenia wniosku: za wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł płatna na konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie z dopiskiem „za kartę wędkarską”.

Podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty?
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 /sekretariat/.


Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje Starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb.
Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie oraz osoby w wieku do 14 lat, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
Czynności urzędowe wykonywane są na wniosek.

Pobierz:
- Wniosek