Podstawa prawna: Art. 33 i 34 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U.Nr 281, poz. 2784).

Wymagane dokumenty:

- pisemny wniosek o wydanie zezwolenia do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, którego wzór, możliwy do pobrania w formie elektronicznej, znajduje się na tej samej stronie internetowej, na której korzysta Pan(i) z niniejszej karty,
- kopia pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
- procedura monitorowania wielkości emisji.

Opłaty:
opłata skarbowa jest wnoszona w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem z chwilą złożenia wniosku w wysokości 82,00 zł.

Podstawa prawna do ustalenia opłaty: art. 6 i część III kol. 2 i 3 pkt 44 ppkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie w budynku przy ul. Armii Krajowej 1.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy,
- wydanie decyzji – zezwolenia na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz:
- Wniosek