Podstawa prawna: Art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

postępowanie w przedmiocie wydania decyzji wszczyna się z urzędu w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, wyniki pomiarów stwierdzające, że poza zakładem przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu.

Opłaty:
- bez opłat.

Gdzie składać lub wysyłać podania, wnioski lub inne dokumenty:
Wniosek z kompletem dokumentów określonych w karcie informacyjnej, można przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 B r z o z ó w
lub składać osobiście w Starostwie Powiatowym w Brzozowie w budynku przy ulicy Armii Krajowej 1.

Przewidywany termin i forma załatwienia sprawy:
- w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Jednak ze względu na konieczność zachowania wymaganej procedury i opracowania przez wnioskodawcę ewentualnych uzupełnień termin ten może ulec przedłużeniu,
- decyzja.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pobierz:
- Wniosek