Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Starostwa Powiatowego w Brzozowie.


Data publikacji strony: 2016-12-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01. Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-06 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny - Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Supel (Koordynator ds. dostępności cyfrowej) oraz Tadeusz Iwanowski (Koordynator ds. dostępności architektonicznej), admin@powiatbrzozow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 426 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Inne informacje i oświadczenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.powiatbrzozow.pl spełnia wymagania w 96.58 %.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1 – środkiem lokomocji publicznej – dworzec autobusowy w odległości ok 80 m od budynku Starostwa;
Dojazd do budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51 – środkiem lokomocji publicznej – przystanek autobusowy w odległości ok 100 m od budynku Starostwa

Dostępność wejścia

Do budynku przy ul. Armii Krajowej, główna siedziba Starostwa Powiatowego w Brzozowie prowadzi dwa wejścia znajdujące się w części parterowej budynku. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
Do budynku przy ul. 3 – go Maja 51 prowadzi jedno wejście w części parterowej budynku. Wejście ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność parkingu

Ze względu na lokalizację siedziby Starostwa Powiatowego w Brzozowie (ścisłe centrum), urząd posiada parking ogólnodostępny. W odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych do budynku na ul. Armii Krajowej 1 oraz ul. 3-ga Maja 51 znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z oznakowaniem pionowym oraz poziomym.

Dostępność toalety

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze w budynku przy ul Armii Krajowej 1. Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze w budynku przy ul 3-go Maja 51.
Toalety na każdym piętrze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Armii Krajowej 1 są pracownicy Urzędu Gminy Brzozów. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownicy Urzędu Gminy Brzozów posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.
W budynku przy ul. 3 – go Maja 51 brak jest osób do pomocy przy wejściu dla osób niepełnosprawnych

Utrudnienia

Pochylnia zamontowana na parterze w budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w wejściu do budynku nie jest w pełni automatyczna – wymaga pomocy drugiej osoby. Winda posiada wymiary 2,10 m x 1,10 m, wejście 0,9 m.
W budynku przy ul. 3-go Maja 51, pochylni brak gdyż wejście do budynku odbywa się bezpośrednio z placu. Nie występuje bariera architektoniczna. Winda posiada wymiary 2,10 m x 1,10 m, wejście 0,9 m jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W obydwu budynkach złamane są bariery związane z trudnościami dotarcia do komórki i pomieszczeń w celu załatwienia sprawy ewentualnie uzyskania informacji na temat spraw dotyczących strony.

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji: