FE PR POZIOM Kolor 01 PODKARPACKIE Kolor FE EFRR POZIOM Kolor

 

Tytuł projektu

„Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie”

Cele projektu
Celem bezpośrednim projektu jest uzyskanie pełnego zakresu i podwyższonej jakość oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Brzozowskiego – spełnienie przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy (SOSW) w Brzozowie wymogów stawianych placówkom oświatowym odnośnie standardów technicznych i organizacyjnych.

Cele ogólne projektu: ograniczenie marginalizacji społecznej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie spowodowanej dysproporcjami w dostępie do wysokiej jakości usług edukacji szkolnej, wyższa skuteczności realizacji programów edukacyjnych i wychowawczych, zmniejszenie dysproporcji w szansach rozwojowych dzieci pomiędzy obszarem powiatu a sąsiednimi obszarami miejskimi, poprawa jakości kształcenia dzięki możliwości stosowania nowoczesnych metod kształcenia, ograniczenie liczby przypadków wad postawy u dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo oraz wzrost ich ogólnej sprawności i wydolności fizycznej.

Planowane efekty:
Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej z dwukondygnacyjnym budynkiem zaplecza sanitarnego i dydaktycznego, szybem windowym i łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zlokalizowanego w Brzozowie przy ulicy Tysiąclecia 27, roboty instalacyjne i towarzyszące oraz zakup wyposażenia sali gimnastycznej i nowych pracowni.

W zakres inwestycji w zakresie robót budowlanych wchodzą następujące zadania:
- budowa budynku sali gimnastycznej, budynku zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej i dydaktycznego oraz łącznika pomiędzy istniejącym budynkiem szkolnym a obiektami nowoprojektowanymi, wraz z garażem dla samochodu przewożącego niepełnosprawnych ruchowo uczniów; budowa szybu i montaż windy;
- roboty budowlane w budynku istniejącym;
- wykonanie instalacji wewnętrznych;
- wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych;
- zagospodarowanie terenu.

W ramach projektu zaplanowano również zakup następującego wyposażenia – pomocy dydaktycznych:
- pomoce dydaktyczne - sala integracji sensorycznej;
- pomoce dydaktyczne - sala Thomatisa;
- pomoce dydaktyczne - sala alternatywnej komunikacji;
- pomoce dydaktyczne - sala doświadczania świata - wychowankowie;
- pomoce dydaktyczne - sala do sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas nauki;
- pomoce dydaktyczne - gimnastyka kompensacyjna;
- zestaw interaktywny przekazu audiowizualnego (tablica interaktywna z projektorem multimedialnym i uchwytem do projektora);
- trójkąt gimnastyczny;
- pomoce dydaktyczne - pracownia przyrodnicza.

Całkowita wartość projektu – 3 059 324,32 zł.
Wkład funduszy europejskich – 936 667,76 zł.

Projekt dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VI „Spójność przestrzenna i społeczna”,
Działanie nr 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Podziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 30 sierpnia 2016 r.,
natomiast planowana data zakończenia realizacji projektu to 31 marzec 2018 r.