znaki strona www

Wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz – Nozdrzec w km 9+325 – 9+360 wraz z odbudową nawierzchni drogi w km 9+320 – 9+365 w m. Hłudno


Na podstawie opracowanej Karty dokumentacyjnej osuwiska wraz z opinią którą otrzymano w miesiącu wrześniu 2017 r. zostało zlecone wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej zostało wykonane w 2018 r. na które otrzymano w miesiącu listopadzie pozytywną opinię Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków.

Pismem z dnia 09.07.2020 r. Wojewoda Podkarpacki poinformował Starostę Brzozowskiego o przyznaniu środków na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn.: ”Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 2021R Barycz – Nozdrzec w km 9+325 – 9+ 360 wraz z odbudową nawierzchni drogi w km 9+320 – 9+365 w miejscowości Hłudno”

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Handlowo Usługowej Mateusz Kalisz z siedzibą ul. Dworska 23/3, 38-480 Rymanów. W dniu 28 lipca została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę określoną w ofercie tj. 62 000,00 zł. z terminem realizacji do 11 grudnia 2020 r. W dniu 10 grudnia projekt budowlany został złożony do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w celu uzyskania opinii Wojewódzkiego Zespołu nadzorującego realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków. Na przedmiotowe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w miesiącu wrześniu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podkarpackim i Powiatem Brzozowskim na dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 49 600,00 zł. co stanowi 80% wartości zadania.


Koszt dofinansowania 49 600,00 zł.

Udział własny Powiatu 12 400,00 zł.

Łącznie wartość projektu 62 000,00 zł.