W krzywym zwierciadle

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

...

Ogłoszenie

Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w Brzozowie

...
O G Ł O S Z E N I E
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
na świadczenie usług
...