Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się

XVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.
7. Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029,
c) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (V)”,
d) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)”.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik