DSC 0153


W okresie od 2 do 24 marca 2020 r. na terenie powiatu Starosta Brzozowski przy współudziale: Burmistrza Brzozowa, Wójtów Gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec, a także Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku, zorganizuje przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających w 2020 r. obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej dokona Powiatowa Komisja Lekarska w Brzozowie, pracująca w składzie 3 – osobowym: Przewodniczący (lekarz medycyny; chirurg lub internista), Sekretarz (pracownik Starostwa Powiatowego w Brzozowie) oraz pracownik średniego personelu medycznego (wykonuje podstawowe badania) – pracownik Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie. Nadzór nad działalnością Powiatowej Komisji Lekarskiej sprawować będzie Wojewódzka Komisja Lekarska w Rzeszowie działająca jako organ II instancji.

Organizacją i przebiegiem Kwalifikacji Wojskowej na terenie powiatu kieruje Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej, a zarazem miejscem przeprowadzanej kwalifikacji będzie budynek Brzozowskiego Domu Kultury, usytuowany przy ul. Armii Krajowej 3 w Brzozowie.

Harmonogram stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin ilustruje tabela poniżej.

 Lp.  Nazwa gminy  Data stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej    
   mężczyzn   kobiet  
 1 Nozdrzec 02 – 03.03.2020 24.03.2020  
 2 Dydnia 04 – 05.03. 2020  
 3 Domaradz 06 – 09. 03. 2020  
 4 Haczów 10 – 11. 03. 2020  
5 Jasienica Rosielna   12 – 13.03. 2020  
6 Brzozów   16 – 23.03. 2020  

Anna Rymarz
Naczelnik Wydziału PPBOiSO