KOMUNIKAT DLA INTERESANTÓW WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG 
STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZOZOWIE

Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, pismem z dnia 17 marca br. poinformował o przygotowaniu propozycji wprowadzenia przepisów epizodycznych związanych z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

W projekcie przepisów zaproponowano do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłużenie do 180 dni terminów: na zarejestrowanie pojazdu nie będącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego, o którym mowa w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Obecnie, aby spełnić te wymagania właścicieli pojazdów obowiązuje termin 30 dni.
W wyniku tego wydłużenia inaczej będzie rozkładać się w czasie realizacja postępowań
w sprawach kar pieniężnych, o których mowa w art. 140mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

W zaproponowanych przepisach zapewniono również, że właściciele pojazdów, którzy w okresie 30 dni przed dniem wejścia w życie tych przepisów nie wykonali omawianego obowiązku rejestracji pojazdu albo zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego będą korzystać także z wydłużonego do 180 dni terminu.

Nowe regulacje prawne opisane wyżej ma obejmować, opracowywana przez Ministerstwo Rozwoju nowa tzw. „specustawa”.

Informacja o zmianie obowiązujących dotychczas przepisów zostanie podana do wiadomości publicznej niezwłocznie po ich publikacji.