INFORMACJA NR 1 STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
z dnia 11 lipca 2022 r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Jabłonka, gmina Dydnia


Zgodnie z art. 24a ust. 1, 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.), Starosta Brzozowski informuje, że:
§ 1. Projekt operatu opisowo – kartograficznego po modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Jabłonka, gmina Dydnia, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.

§ 2. Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Ponadto informuję, że wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego odbyło się w dniach od 25.04.2022 r. do 17.05.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie, o czym zawiadomione zostały osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne zgodnie z art. 24a ust. 5 cytowanej wyżej ustawy.


Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd