Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,

że w dniu 23 sierpnia 2023 roku (środa) o godz. 13.00 odbędzie się

 LV NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

 

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2023 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2023 – 2029,
c) zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Brzozowski na 2024 rok,
d) zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Brzozowski na 2024 rok,
e) udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Brzozowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnych  ewidencji zabytków na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2024 r. w ramach programu Polski Ład – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie

Henryk Kozik