Ogłoszenie o naborze kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu brzozowskiego w roku 2018

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza nabór kandydatów na członka komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Brzozowskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w roku 2018.

I. Informacje ogólne:

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie członka komisji konkursowej spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

1. W skład komisji konkursowej może wejść osoba wskazana przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia następujące kryteria:
1) nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie,
2) nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności,
3) ma przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert lub realizacji zadań.
4) posiada wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego objętego konkursem.

III. Zadania Komisji konkursowej:

1. Ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie, poprzez wypełnienie formularza oceny merytorycznej.
2. Rekomendowanie pozytywnie ocenionych ofert Zarządowi Powiatu w Brzozowie.

IV. Miejsce i termin składania zgłoszeń.

Zgłoszenia należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowej” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1.
Termin składania zgłoszeń upływa dnia 21 listopada 2017 r. o godz. 15.00

Załącznik do ogłoszenia o naborze:
- Formularz zgłoszeniowy