Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 13-tej odbędzie się

XXXVI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2025,
b) uchwały budżetowej na 2018 rok.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik