Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 12-tej odbędzie się

XXXVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO


Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2017 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025,
c) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok,
d) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (IV)”.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący 
      Rady Powiatu w Brzozowie
                 Henryk Kozik