Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 9 marca 2018 roku (piątek) o godz. 13-tej odbędzie się

XXXVIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
7. Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcjiza 2017 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2018 rok”,
b) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono,
c) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2025,
e) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze gminnej, ul. J. Chrzciciela w miejscowości Brzozów.

9. Rozpatrzenie skargi.
10. Interpelacje i zapytania Radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik