Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godz. 13:00 odbędzie się

XLIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO


Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
      
Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6.   Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok, 
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2029.

7.   Interpelacje i zapytania Radnych.
8.   Wolne wnioski.
9.   Zamknięcie sesji.
                               

Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie 
      Henryk Kozik