Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 14 września 2018 roku (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się
XLIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
      
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach  egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2017/2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzozowski. 
8.   Interpelacje i zapytania Radnych.
9.   Wolne wnioski. 
10.   Zamknięcie sesji.
                               
                
      Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie 
      Henryk Kozik