Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 września 2018 roku (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się
 
XLIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
 
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
 
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.   Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych.
7.  Informacja o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje  administracyjne w imieniu Starosty.
8.   Działalność Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce.
9.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
10.   Interpelacje i zapytania Radnych.
11.   Wolne wnioski.
12.   Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie 
      Henryk Kozik