Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 15 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 odbędzie się
XLVI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2018 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2029,
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

8. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za okres kadencji.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik