Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 listopada 2018 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
II SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Brzozowie,
b) określenia liczby, rodzajów oraz zakresu działania stałych Komisji Rady Powiatu w Brzozowie,
c) wyboru Komisji Rewizyjnej,
d) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
e) ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Brzozowie,
f) zmian w Statucie Powiatu Brzozowskiego,
g) ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzozowskiego,
h) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku, 
i) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok.
 
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik