Sesja Rady Powiatu

XXVIII sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Anna RymarzTematyka XXVIII sesji Rady Powiatu w Brzozowie w przeważającej części poświęcona była podsumowaniu stanu bezpieczeństwa w powiecie brzozowskim w minionym 2016 roku. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione przez szefów poszczególnych służb, straży i inspekcji działających na terenie powiatu. W pierwszej kolejności sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r. zaprezentowała Anna Rymarz – Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Komendant Powiatowy PSP Jan SzmydNastępnie Radni wysłuchali podsumowania pracy w 2016 r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, którego dokonał Komendant Powiatowy PSP Jan Szmyd. Z przedstawionej informacji wynika, że w minionym roku na terenie powiatu odnotowano 638 zdarzeń, w tym 100 pożarów, 521 miejscowych zagrożeń i 17 alarmów fałszywych. Działania trwały łącznie 829 godzin i uczestniczyło w nich 675 zastępów JRG, 345 zastępów OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz 90 zastępów spoza Systemu. Szacunkowe straty powstałe podczas zdarzeń wyniosły ok. 2 mln 705 tys. zł. Śmierć w tych zdarzeniach poniosło 6 osób, zaś 86 zostało rannych. Strażacy w minionym roku prowadzili również działalność kontrolno-rozpoznawczą i profilaktyczną. Przeprowadzili łącznie 63 kontrole z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W zakresie pokontrolnego postępowania administracyjnego wydano 13 decyzji administracyjnych nakazujących usuniecie stwierdzonych nieprawidłowości. W toku działalności służbowej wydano 20 opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów, udzielono 57 porad prawnych i konsultacji. Strażacy regularnie biorą udział w szkoleniach, ćwiczeniach, zawodach i turniejach oraz doskonalą swoją wiedzę i umiejętności. W 2016 r. jednostki OSP powiatu brzozowskiego należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymały w ramach dotacji z budżetu państwa łącznie kwotę w wysokości 379 tys. 500 zł. Na wydatki bieżące przeznaczono 99 tys. zł, a na inwestycje 280 tys. 500 zł. Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymano również dotację na realizację zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w kwocie 155 tys. 930 zł. W ramach tych środków dla 31 jednostek OSP na wydatki bieżące przeznaczono 55 tys. 930 zł, zaś 100 tys. wydatkowano na zakup samochodu gaśniczego.

Komendant Powiatowy Policji Marek TwardzickiKomendant Powiatowy Policji Marek Twardzicki przedstawił działalność Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie i przeanalizował stan bezpieczeństwa w powiecie w minionym roku. Z przedstawionych informacji wynika, że powiat brzozowski należy do najbezpieczniejszych w województwie podkarpackim. Optymizmem napawa fakt, że w porównaniu z rokiem 2015 liczba stwierdzonych przestępstw znacznie spadła z 558 na 432. Nie stwierdzono na terenie powiatu przestępczości zorganizowanej, ani wysokiego zagrożenia przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Jeśli chodzi o ujawnione wykroczenia to odnotowano ich 6583. W 665 przypadkach do Sądu Rejonowego skierowano wnioski o ukaranie. Na 4841 sprawców zostały nałożone mandaty karne, a 803 osoby pouczono. W 2016 r. na drogach powiatu brzozowskiego zanotowano 10 wypadków drogowych, w wyniku których 2 osoby poniosły śmierć, a 9 osób doznało obrażeń ciała. Ponadto zarejestrowano 390 kolizji drogowych. W porównaniu do 2015 r. odnotowano spadek liczby wypadków drogowych o 1, liczba ofiar śmiertelnych zmalała o 2, a liczba rannych o 3 osoby. Liczba kolizji drogowych zwiększyła się natomiast o 13. Na drogach powiatu brzozowskiego zatrzymano łącznie 177 praw jazdy za przekroczenie prędkości ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Ponadto w 2016 r. do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Brzozowie skierowano 25 informacji dotyczących nieprawidłowego sprawowania opieki rodziców nad małoletnimi dziećmi, 32 wnioski dotyczące demoralizacji nieletnich, 6 informacji o sytuacji małoletnich w rodzinach objętych dozorem kuratorskim oraz 25 informacji o innych wykroczeniach popełnionych przez nieletnich. W minionym roku wszczęto 15 postępowań z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w ramach których stwierdzono 16 przestępstw, 12 podejrzanym postawiono zarzuty i skierowano akty oskarżenia, natomiast w stosunku do 2 nieletnich skierowano sprawy do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Omawiając zagadnienia związane z przemocą w rodzinie Komendant Marek Twardzicki zauważył, że w 2016 r. sporządzono 99 „Niebieskich Kart”. W wyniku przemocy w rodzinie zostało pokrzywdzonych 135 osób, w tym 97 kobiet, 17 mężczyzn i 21 małoletnich.

Maria Cecuła-Zajdel Kolejna przedstawiona informacja dotyczyła oceny stanu sanitarno-higienicznego powiatu brzozowskiego. Zaprezentowała ją Maria Cecuła-Zajdel – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Z przytoczonych danych wynika, że sytuację epidemiologiczną w powiecie można uznać za dobrą i stabilną. Nie ma epidemiologicznego występowania chorób zakaźnych. Wśród zakażeń jelitowych i zatruć pokarmowych dominują zakażenia wirusowe. Nie rejestruje się zachorowań na tzw. żółtaczkę pokarmową – zanotowane przypadki to żółtaczka wszczepienna typ Bi C. W ostatnich latach widać wyraźny wzrost występowania boreliozy oraz zachorowań na ospę wietrzną. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie sprawdza stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów żywności, żywienia i materiałów do kontaktu z żywnością, a także ocenia sposób żywienia. W tym celu w minionym roku przeprowadzono kontrole w stołówkach przedszkolnych, szkolnych, w stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz stołówce Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci. Ponadto przeprowadzono również kontrole w obiektach użyteczności publicznej: zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej. Wszystkie stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości zostały wyeliminowane. Nadzorem jakości wody w powiecie objętych jest 9 wodociągów. W ciągu roku sprawozdawczego wydano jedną decyzję o braku przydatności wody do spożycia z uwagi na zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Podjęte działania naprawcze doprowadziły do poprawy jakości wody. Podkreślić należy, że funkcjonujące w Sanepidzie laboratorium uzyskało w wyniku auditu Polskiego Centrum Akredytacji w 2016 r. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego ważny do 2018 r. Laboratorium posiada uprawnienia do wykonywania 26 akredytowanych metod badawczych w zakresie badań wody, środowiska pracy i diagnostyki medycznej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Robert Kilar Powiatowy Lekarz Weterynarii Robert Kilar zapoznał obecnych na sesji z zagadnieniami, którymi w ubiegłym roku zajmował się w 2016 r. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Brzozowie. W ramach nadzoru nad ochroną zdrowia zwierząt w wyniku stwierdzenia naruszenia prawodawstwa weterynaryjnego nałożono 14 mandatów karnych na kwotę 850 zł. W omawianym czasie na terenie powiatu nie wystąpiły żadne choroby zakaźne zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania. Z chorób podlegających obowiązkowi rejestracji odnotowano 1 ognisko włośnicy i jedno salmonellozy. Ponadto w celu likwidacji wścieklizny u lisów wolno żyjących przeprowadzono na terenie powiatu akcję szczepienia tych zwierząt. Prowadzono również nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt, w ramach którego przeprowadzono kontrole na miejscu w siedzibie stada (2 kontrole identyfikacji i rejestracji w siedzibach stad zwierząt z gatunków owce i kozy, gdzie skontrolowano łącznie 49 sztuk). Inspekcja weterynaryjna kontroluje również gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, sprawdzając przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw utrzymujących świnie, cielęta i kury nieśne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Inspekcja Weterynaryjna prowadzi nadzór nad podmiotami zajmującymi się produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych zarówno na rynek unijny jak i krajowy. Ponadto inspekcja sprawuje nadzór nad 9 podmiotami zajmującymi się obrotem środkami żywienia zwierząt, 2339 podmiotami produkującymi pasze na własny użytek, bądź też wprowadzającymi materiały paszowe do obrotu, a także 7 podmiotami wytwarzającymi materiał paszowy pochodzenia roślinnego, 7 podmiotami transportującymi pasze oraz nad 1 z branży spożywczej produkującym materiał paszowy.

Grzegorz Wojtowicz Jako ostatni z przedstawicieli służb, straży i inspekcji wystąpił Grzegorz Wojtowicz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzozowie. Podsumowując rok 2016 zauważył, że w ramach swoich obowiązków Inspektorat Nadzoru Budowlanego odnotował ogółem 694 sprawy, przeprowadził 834 kontrole, wydał 53 decyzje i postanowienia, 1 wniosek na wykonie egzekucji i 1 do prokuratury. Nałożono 3 mandaty karne na kwotę 300,00 zł.

W kolejnej części sesji Radni podejmowali uchwały, które dotyczyły następujących spraw: projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, uchwalenia statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie, wprowadzenia zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie, uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2017 rok", zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2017 roku, ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono, zmian uchwały budżetowej na 2017 rok oraz zatwierdzenia udziału w projekcie pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych" w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Po interpelacjach i pytaniach radnych oraz wolnych wnioskach nastąpiło zakończenie sesji.