konwent

Stanowisko w sprawie odpowiedzi Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego na wniosek o przebudowę dróg wojewódzkich nr 835 Grabownica – Dynów i 887 Brzozów-Rymanów – Daliowa, to jeden z głównych tematów Brzozowskiego Konwentu Samorządowego, który odbył się 23 maja br.

konwent1Przypomnijmy, że samorządowcy z powiatu brzozowskiego zwrócili się z wnioskiem do Marszałka Województwa, zarządcy wyżej wymienionych dróg, o wyremontowanie najbardziej zniszczonych odcinków. W informacji zwrotnej przeczytali, że drogi te służą przede wszystkim społeczności lokalnej, w związku z czym ich odbudowa możliwa jest tylko w przypadku partycypacji finansowej samorządu powiatowego, bądź gminnego, na którego terenie znajdują się uszkodzone fragmenty jezdni. W przyjętym stanowisku członkowie konwentu napisali m.in.: - Ten sposób przedstawienia sprawy pomija podstawowe kwestie, jakie stały u podstaw systemowego podziału w zakresie właściwego sprawowania zarządu nad drogami. Wiadomym jest, że drogi wojewódzkie z definicji mają charakter ponadlokalny i stanowią połączenia między miastami województwa oraz mają znaczenie dla województwa. Wiadomym i bezspornym jest to, jak ważną rolę w sieci drogowej spełniają drogi będące przedmiotem wniosku Konwentu. Rangę tych ciągów komunikacyjnych w sieci drogowej powiatu brzozowskiego i sąsiadujących powiatów, potwierdziły również stanowiska konwentów sanockiego i krośnieńskiego. Ich obecny stan techniczny ponad wszelką wątpliwość stanowi zagrożenie wypadkowe dla zmotoryzowanych użytkowników tych dróg oraz pieszych, i to nie tylko - wbrew przekonaniu ich zarządcy – dla pieszych i kierujących pochodzących z miejscowości zlokalizowanych w ich ciągu, ale dla całej rzeszy kierowców obsługujących za ich pośrednictwem transport drogowy na terenie województwa. Wobec powyższego członkowie Konwentu czują się w obowiązku kontynuować działania zmierzające do przeprowadzenia przez zarządcę kompleksowej przebudowy dróg wojewódzkich na terenie powiatu brzozowskiego. Jest to nie tylko wolą członków Konwentu, ale przede wszystkim wolą mieszkańców powiatu brzozowskiego wyrażaną podczas licznych spotkań z samorządowcami. Podczas posiedzenia Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła omówił również inwestycje i remonty w infrastrukturze drogowej realizowane przez powiat brzozowski. 

konwent2Informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie przedstawił Dyrektor Józef Kołodziej. Podkreślił, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zarówno w Polsce, jak i w naszym powiecie, widoczny jest systematyczny spadek bezrobocia. - Znaczny spadek ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powoduje, że na rynku pracy zmienił się układ sił. Obecnie coraz częściej w niektórych zawodach, to nie bezrobotny czeka na pracę, ale praca czeka na bezrobotnego. Zdarzają się sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie skierować bezrobotnego do pracodawcy, z uwagi na rozbieżność pomiędzy daną ofertą, a oczekiwaniami pracowniczymi. Innym czynnikiem powodującym kłopoty przy obsadzaniu wolnych miejsc pracy jest zła opinia w środowisku o niektórych pracodawcach, zdarza się, że bezrobotni odmawiają podjęcia pracy bo wiedzą, że dany pracodawca nie płaci w terminach, a warunki pracy odbiegają od przyjętych norm – poinformował Dyrektor PUP w Brzozowie J. Kołodziej.

W trakcie konwentu wytypowano także ucznia do nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Wyboru dokonano spośród najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgłoszonych z wszystkich gmin powiatu brzozowskiego. W tym gronie znaleźli się: Patrycja Antoń z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Jolanta Kufel z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Sebastian Gołąb z Zespołu Szkół Budowlanych, Monika Szuba z Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej, Wojciech Więcek z Zespołu Szkół w Golcowej, Zofia Chryń z Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach, Michał Terefenko z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie, Barbara Ekiert z Gimnazjum w Haczowie i Kamila Dmitrzak z Zespołu Szkół w Dydni. Kandydatem do nagrody został Sebastian Gołąb – uczeń kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie, który odebrał nagrodę 2 czerwca br. na uroczystej gali z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego.