WYCINKA DRZEW

Z dniem 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy będą mogli wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy (inaczej zapłacimy karę) i organ nie wniesie sprzeciwu.

Zapis nowej ustawy nakłada na osobę fizyczną obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (dot. pozostałych drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Zezwolenie nie jest wymagane przy wycince krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczyć nieruchomość oraz dołączyć rysunek lub mapkę gdzie rosną planowane do wycinki drzewa. Po dokonaniu zgłoszenia organ przyjmujący zgłoszenie będzie miał 21 dni na przeprowadzenie oględzin drzew. Następnie organ będzie miał 14 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli w ciągu dwóch tygodni, gmina nie zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki, tzw. milcząca zgoda, to właściciel nieruchomości będzie mógł ją przeprowadzić.

Zgłoszenie odnośnie zamiaru usunięcia drzew jest ważne 6 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu z oględzin. W przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia.

Ponadto wójt, burmistrz lub prezydent ma obowiązek przez okres 5 lat weryfikować, czy dane drzewa nie zostały usunięte na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli przed upływem pięciu lat od oględzin, właściciel będzie chciał na tym terenie gdzie rosły usunięte drzewa, otworzyć firmę i wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie musiał uiścić opłatę za wycięte wcześniej drzewa. 

Nowe przepisy nie dotyczą drzew owocowych, a jedynie drzew ozdobnych.