Półtora tysiąca uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w czterech szkołach, dla których powiat brzozowski jest organem prowadzącym. Uroczystą inaugurację, która miała miejsce 4 września bieżącego roku, rozpoczęła msza święta w brzozowskiej kolegiacie.

Najwięcej, bo 565 uczniów kształcić się będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących. W placówce funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące (17 oddziałów) oraz Gimnazjum Dwujęzyczne (3 oddziały). Renoma szkoły corocznie zapewnia jej najwyższy nabór w powiecie brzozowskim. W tym roku 141 uczniów zdecydowało się rozpocząć naukę właśnie w murach „ogólniaka”. Kształcić będą się w 5 klasach o profilach: matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym, ogólnym i matematyczno-geograficznym. Edukację na obowiązujących dotychczas zasadach dokończą gimnazjaliści. W Gimnazjum Dwujęzycznym wiedzę zdobywać będzie 60 uczniów (35 w klasie drugiej oraz 25 w klasie trzeciej).

Wszystkie placówki są doskonale przygotowane na przyjęcie uczniów pod względem lokalowym. W każdej z nich w okresie wakacyjnym przeprowadzone zostały prace remontowe. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w okresie wakacji wymieniono lampy, pomalowano klatkę schodową oraz poddano renowacji szafki uczniowskie. Ponadto wycyklinowano podłogi w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, naprawiono rynny i poddano rewitalizacji wyposażenie dydaktyczne pracowni matematycznej.

Pierwszy dzwonek dla 468 uczniów zadzwonił też w Zespole Szkół Ekonomicznych. W brzozowskim „Ekonomiku” w klasach pierwszych naukę rozpoczęło 115 osób. Młodzież może się tutaj kształcić na kierunkach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. W zespole funkcjonuje również liceum ogólnokształcące o profilach: policyjno-prawnym i pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym. Do technikum w bieżącym roku szkolnym uczęszczać będzie 300, a do liceum 168 uczniów.

Podczas wakacji w placówce przygotowano salę lekcyjną do roli pracowni konsumenckiej (położono panele, pomalowano ściany) oraz wymieniono kaloryfery i pomalowano lamperie.

Amatorzy branży budowlanej będą zdobywać wiedzę w Zespole Szkół Budowlanych, w którym kształci się 342 uczniów i 42 słuchaczy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Cenne umiejętności oraz wiedzę nabywać będą w technikum na kierunkach: technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej i technik architektury krajobrazu (łącznie 122 osoby) oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej (220 osób). Po raz pierwszy w murach „Budowlanki” naukę rozpocznie 84 uczniów (66 w szkole branżowej I stopnia oraz 18 w technikum). Wraz z nowym rokiem szkolnym pracę w roli dyrektora placówki rozpocznie też Tomasz Kaczkowski, który po przejściu na emeryturę Jana Prejsnara, będzie kierował Zespołem Szkół Budowlanych w Brzozowie.

Prace remontowe w ZSB przeprowadzane były przez cały wcześniejszy rok szkolny w ramach zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych. W okresie wakacyjnym wykonano drobne prace remontowo-porządkowe na zewnątrz i wewnątrz szkoły, m.in.: wymieniono lampy i wyłączniki, dokonano przeglądu, a następnie remontu ławek i krzeseł oraz pomalowano lamperie.

Powiat brzozowski jest również organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie. W placówce funkcjonuje 19 oddziałów, w trzech typach szkół: 7 w szkole podstawowej, 3 w gimnazjum oraz 9 w szkole przysposabiająca do pracy. Łącznie naukę pobiera tu 86 uczniów.

W głównym budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prace remontowe obejmowały zaprawki i malowanie sal lekcyjnych, łazienek na I i II piętrze oraz korytarza na parterze. W Internacie SOSW wycyklinowane zostały podłogi sal na I i II piętrze budynku. W ramach prac remontowo-budowlanych w Internacie została również wykonana m.in. wymiana starych drzwi wewnętrznych oraz głównych drzwi wejściowych, wymiana okien dachowych oraz okien w łazienkach, montaż nowych balustrad schodowych, położenie płytek gresowych na klatce schodowej, „przewiązce” oraz przed wejściem głównym budynku. Ponadto zakończyły się projekty związane z budową nowej sali gimnastycznej SOSW w Brzozowie oraz termomodernizacją Internatu SOSW.