Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 września 2017 roku (czwartek) o godz. 12-tej odbędzie się:

XXXIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2016/2017.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Brzozowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
b) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku,
c) zmian uchwały budżetowej na 2017 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025,
e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
f) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Brzozowskiego.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik