Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

O maturach i projektach edukacyjnych w powiecie brzozowskim
XXXIII sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Omówienie zagadnień oświatowych było głównym tematem XXXIII sesji Rady Powiatu w Brzozowie, która odbyła się 28 września br. w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Radni wysłuchali sprawozdania z uchwał i wniosków oraz sprawozdania z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym. Do sprawozdań nie zgłosili żadnych zastrzeżeń. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych i przygotowaniu szkół do rozpoczętego roku szkolnego przedstawił Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Piotr Tasz. Na podkreślenie zasługuje duża ilość realizowanych inwestycji i projektów oświatowych, na które powiat otrzymał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Największym zadaniem rozpoczętym w bieżącym roku była budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie. Całkowita wartość zadania to ponad 2,5 mln zł, z czego 790 tys. zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała kwota 1 mln 700 tys. zł pochodzi z budżetu powiatu brzozowskiego. Drugie duże zadanie dotyczy termomodernizacji budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2. Całkowita wartość projektu termomodernizacji wynosi ponad 1 mln zł, z czego 785 tys. zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejny projekt, na który udało się pozyskać dofinansowanie dotyczy dostosowania sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku szkolnym SOSW w Brzozowie przy ul. Tysiąclecia 27. Łączny koszt realizacji projektu to ponad 38 tys. zł, w tym środki własne to ponad 21 tys. zł. Ponad 557 tys. zł kosztować będzie realizacja zadnia polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego i placu sprawnościowego zlokalizowanego przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie. Inwestycja w połowie sfinansowana będzie ze źródeł zewnętrznych.

Wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Piotra Tasza

 

Na uwagę zasługują również projekty poprawiające jakość kształcenia, sprzętu i pomocy naukowych. W Zespole Szkół Ekonomicznych i w Zespole Szkół Budowlanych realizowany jest projekt pn. Potęgujemy kompetencje, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Liderem Projektu jest Polska Giełda Pracy. Jego wartość to prawie 1 mln 200 tys. zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 1 mln 100 tys. zł. W projekcie weźmie udział 230 uczniów i 26 nauczycieli. Uczniowie będą uczestniczyć w szkoleniach, kursach i płatnych stażach zawodowych. Nauczyciele mogą skorzystać z kursów i studiów podyplomowych. W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie do pracowni przedmiotów zawodowych i sprzęt komputerowy na kwotę prawie 210 tys. zł.

Powiat brzozowski realizuje również projekt pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”. Partnerem wiodącym w projekcie jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Wydatki kwalifikowalne w projekcie po stronie powiatu brzozowskiego to ponad 86 tys. zł, w tym dofinansowanie ponad 60 tys. zł. W ramach projektu będą przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów.

Kolejny już rok w Zespole Szkół Budowlanych realizowane są zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+. Projekt: współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt finansowania projektu to ponad 300 tys. zł. Przyznane dofinansowanie to ponad 268 tys. zł. Udało się również pozyskać dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych. Całkowita wartość projektu to 50 tys. zł, w tym dofinansowanie w kwocie 40 tys. zł.

Magdalena Pilawska - Naczelnik  Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu

Szczegóły dotyczące wyników egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe zaprezentowała Magdalena Pilawska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Z przedstawionych informacji wynika, że w ubiegłym roku szkolnym zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat utrzymała się na dobrym poziomie. Doskonały wynik osiągnęli maturzyści Zespołu Szkół Ogólnokształcących, gdzie na 160 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu - maturę zdało 158. Tym samym według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na 57 liceów ogólnokształcących na Podkarpaciu nasze liceum zajmuje 19 lokatę wg odsetków sukcesów na egzaminie maturalnym.

Do egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ekonomicznych przystąpiło 125 uczniów, w tym w II LO – 49 uczniów- zdało 40, zaś w Technikum nr 1 – 76 uczniów-zdało 53.

W Zespole Szkół Budowlanych egzamin maturalny w Technikum nr II zdawało 32 uczniów - zdało 21, zaś w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych egzamin maturalny zdawało 7 absolwentów - zdało 3. Absolwenci ZSB po zdaniu wszystkich kwalifikacji w zawodzie (w większości zawodów po trzy kwalifikacje) otrzymali również dyplomy potwierdzające zawód: technik budownictwa 11 z 22 absolwentów, technik geodeta 7 z 22 absolwentów, technik drogownictwa 5 z 8 absolwentów, sprzedawca 5 z 6 absolwentów oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 28 z 32 absolwentów.

Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Kolejną część sesji wypełniło podejmowanie uchwał. Część z nich dotyczyła zmian wprowadzanych do obowiązujących już uchwał: zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat brzozowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmiana uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r., zmian uchwały budżetowej na 2017 r., zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2017-2025. Pozostałe uchwały dotyczyły zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz udzielenia pomocy finansowej dla powiatu tucholskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków trąby powietrznej. Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Brzozowskiego. W skardze, którą złożyła osoba indywidualna, zakwestionowano wydawanie publicznych pieniędzy przez Starostę poprzez wypłacanego pracownikom Starostwa corocznego ekwiwalentu na przybory kancelaryjne, a także przyznanie nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego oraz zlecenia przeprowadzenia audytu Szpitala. Radni uznali skargę za bezzasadną, stwierdzając, że „Zgodnie z art. 94 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) pracodawca zobowiązany jest do stworzenia pracownikowi prawidłowych warunków pracy, między innymi przygotowania stanowiska pracy. W kategorii tej mieści się wyposażenie w materiały biurowe niezbędne do wykonywania zadań. W Starostwie Powiatowym w Brzozowie nie wydaje się pracownikom materiałów biurowych. W zamian wypłacany jest roczny ekwiwalent za przybory kancelaryjne - zgodnie z Zarządzeniem Starosty.
Nagroda roczna dla Dyrektora Szpitala, wymieniona w skardze, dotyczy nagrody przyznanej w 2008 roku, za rok 2007, kiedy to Szpital osiągnął zysk w kwocie 238 458,60 zł. Natomiast audyt Szpitala obejmował okres od stycznia 2013 r. do lipca 2016 r. Analiza zawiera informacje na temat bieżącej działalności Szpitala, procesów w nim zachodzących, uwzględniających jego otoczenie oraz konkurencję. Wskazuje rozwiązania nieefektywne, wymagające zmiany, przedstawia diagnozę sytuacji, pokazuje co i gdzie funkcjonuje właściwie, co wymaga reorganizacji. Powiat Brzozowski jako organ tworzący dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza jest zobligowany na mocy art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym. W ramach nadzoru podmiot tworzący może zlecić, na podstawie umowy, odpłatne przeprowadzenie audytu również podmiotowi zewnętrznemu.”

Po zakończeniu sesji Kierownik Powiatowego Centrum Integracji Społecznej Joanna Zańko zaprosiła Radnych do obejrzenia kierowanej przez siebie placówki, a Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DAR-MED w Brzozowie Jolanta Leń oprowadziła po Dziennym Domu Opieki Medycznej w Orzechówce.