XXXIV sesja Rady powiatu w Brzozowie

Radni Rady Powiatu w Brzozowie, w trakcie XXXIV sesji 6 listopada br., wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Brzozowie Henryka Kozika o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych oraz Sekretarz Powiatu Ewy Tabisz, działającej z upoważnienia Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża - o złożonych oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika, a także kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

W trakcie sesji Skarbnik Powiatu Marta Częczek omówiła wykonanie uchwały budżetowej powiatu brzozowskiego za I półrocze 2017 roku oraz przedstawiła informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2017 roku. Sprawozdania te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną. Opinię Komisji przedstawił Radnym jej Przewodniczący Mieczysław Barć, który stwierdził, że w oparciu o przedłożone informacje Komisja Rewizyjna stwierdza, że budżet był realizowany zgodnie z uchwałami Rady Powiatu, a wydatki były realizowane celowo i terminowo. Podsumowując pierwsze półrocze bieżącego roku planowane dochody powiatu zostały wykonane w 47,94 %, wydatki zaś stanowią 41 % planu. 

Mieczysław Barć - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kolejnym tematem omówionym w trakcie obrad była działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie, przedstawiona przez Dyrektora tej jednostki – Józefa Kołodzieja. Jak wynika z zaprezentowanej analizy wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec września 2017 r. stopa bezrobocia w Powiecie Brzozowskim wynosi 16,3%, w woj. Podkarpackim 9,7%, a w Polsce 6,8%. Porównując dane statystyczne o bezrobociu, stwierdzić należy, że w ostatnich dwóch latach jest ono zdecydowanie mniejsze. Kilka lat temu stopa bezrobocia w Powiecie Brzozowskim przekraczała 25%, a w latach 2005 – 2006 osiągała wskaźnik prawie 30%. Na zdecydowany spadek bezrobocia wpływ ma kilka czynników, m.in. rozwój gospodarczy, wpierane zatrudnienie bezrobotnych przez urzędy pracy, a także, w dalszym ciągu znaczny odsetek osób w wieku aktywności zawodowej wyjeżdżającej do pracy zagranicą. Dyrektor J. Kołodziej poinformował Radnych, że w okresie od stycznia do października 2017 r. z usług poradnictwa zawodowego skorzystało ogółem 1350 osób bezrobotnych. Środki finansowe na aktywizację tych osób Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie pozyskuje ze środków krajowych, a także ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dostępnych uruchamianych przez ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rezerw.

Józef Kołodziej - Dyrektor PUP w Brzozowie

W roku 2017 r. zadania na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych PUP finansował z trzech źródeł. Dysponował środkami Funduszu Pracy przyznawanymi corocznie algorytmem (w roku 2017 r. była to kwota 6 338 516 zł. Ponadto w roku bieżącym rozpoczęła się realizacja dwóch projektów unijnych, które realizowane będą w latach 2017-2018. Środki na ten cel zostały pozyskane w drodze pozakonkursowej. PUP uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 121 427 zł, z czego 4 314 684 zł przypada do wydatkowania w roku 2017 r. W roku bieżącym kontynuowany był również inny projekt unijny, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2016. Środki jakie zostały przyznane na jego realizację w roku 2017 wyniosły 529 983 zł. Powiatowy Urząd Pracy w roku bieżącym również dwukrotnie pozyskiwał środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych z rezerw Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymując dofinansowanie w wysokości 1 185 000 zł przeznaczone na aktywizacje osób zamieszkałych na terenach wiejskich oraz w regionach wysokiego bezrobocia. Dodatkowe środki przeznaczone zostały na organizację staży, robót publicznych, doposażenia stanowisk pracy oraz bony na zasiedlenie cieszące się coraz większą popularnością. Dodatkowo w ramach programu „100 tysięcy miejsc pracy dla młodych”, który realizowany jest w latach 2016-2018 PUP otrzymał na rok 2017 kwotę 3 711 000 zł.
Łącznie w 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie dysponuje środkami w wysokości 16 225 200 zł. Jest to kwota wyższa niż w roku ubiegłym o ponad 1,5 mln zł. Dzięki tym środkom zaktywizowanych zostanie 1190 osób tj. około 1/4 zarejestrowanych osób.

XXXIV sesja Rady Powiatu w Brzozowie

 

W kolejnej części sesji radni podjęli kilka uchwał. Dotyczyły one następujących zagadnień: stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie, zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku, przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzozowskiego na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, zmian uchwały budżetowej na 2017 rok, udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 2055R przy ul. Zdrojowej w Brzozowie, zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Brzozowski na 2018 rok, likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowe Centrum Integracji Społecznej” w celu utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowe Centrum Integracji Społecznej”, wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2017 rok Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.
Ostatni punkt sesji, której przewodniczył Henryk Kozik, stanowiły interpelacje i zapytania Radnych i wolne wnioski.