odznaczenie wice2

Janusz Draguła – Wicestarosta Brzozowski otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenie nadane przez Prezydenta RP za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej wręczyła Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki podczas uroczystości, która odbyła się 13 lutego br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

odznaczenie wice- Codzienną, sumienną, rzetelną pracą dają Państwo świadectwo, jak należy wypełniać powierzone zadania. Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym dziś osobom należą się wyrazy szacunku i podziękowania za to, że są wzorem do naśladowania – podkreśliła Wojewoda Ewa Leniart. Podczas ceremonii licznie zgromadzone osoby uhonorowano również innymi odznaczeniami: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w tym jeden nadany pośmiertnie), Krzyżem Zasługi. Przyznano je mieszkańcom województwa podkarpackiego wyróżniającym się między innymi: bohaterską postawą i niezwykłą odwagą wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, wybitnymi zasługami w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich, zasługami na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, osiągnięciami dla rozwoju górskiego ratownictwa medycznego, zasługami w kultywowaniu i upowszechnianiu historii Polaków na Kresach Wschodnich na rzecz upamiętnienia historii Polski i Podkarpacia, działalnością na rzecz rozwoju lotnictwa, zasługami dla społeczności lokalnej, osiągnięciami w dziedzinie rozwoju i ochrony polskich lasów.  

Wręczono ponadto odznaki honorowe „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz dyplom – patent „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. – Dzisiejsza uroczystość ma wyjątkowy wymiar, gromadzi bowiem osoby uhonorowane w sposób szczególny za działalność dla dobra państwa i społeczeństwa. Wśród nas są działacze Solidarności podejmujący trud walki o godność i prawa człowieka. Są osoby w szczególny sposób pielęgnujące pamięć o czasach minionych poprzez na przykład pracę pedagogiczną, czy stawiające sobie cały szereg innych wyzwań umożliwiających wychowywanie pokolenia świadomego odpowiedzialności za Ojczyznę – powiedziała Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki.

 odznaczenie wice1

Janusz Draguła ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie i posiada 45-letni staż pracy. Zatrudniony był kolejno w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Urzędzie Powiatowym w Brzozowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Pokój” w Jasionowie (Kierownik Produkcji), Wojewódzkim Związku RSP (Wiceprezes Zarządu), Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Iwoniczu (Zastępca Dyrektora ds. wdrożeniowo-upowszechnieniowych), Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie (Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy).

Samorządowcem został w 1994 roku obejmując mandat Radnego Rady Miejskiej, a od 1998 roku stanowisko Burmistrza Brzozowa. Od 2002 roku, nieprzerwanie pełni funkcję Wicestarosty Brzozowskiego. W swojej pracy szczególny nacisk kładzie na rozwój infrastruktury transportowej – remonty i budowę dróg powiatowych, mostów, czy chodników. Od kilku kadencji przewodniczy Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym dyrektora szpitala. W ciągu ostatniego dziesięciolecia szpital ten stał się głównym ośrodkiem onkologicznym na Podkarpaciu i nadal poszerza leczniczą ofertę o nowe specjalizacje.

Od 2006 r. społecznie pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”, którego głównym zadaniem jest inicjowanie i wdrażanie na obszarze powiatu brzozowskiego projektów podyktowanych potrzebami lokalnej społeczności.