Podsumowanie działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce
XLX sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Informacja o działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce była tematem przewodnim XLV sesji Rady Powiatu w Brzozowie, 28 września br.

Z danych przedstawionych przez Dyrektor PCIS Joannę Zańko wynika, że od lipca 2016 r. do chwili obecnej w zajęciach reintegracji społecznej uczestniczyło w sumie 63 osoby, które szkoliły się pod okiem instruktorów w trzech warsztatach: rękodzielniczo-rzemieślniczym – 25 osób z czego 3 osoby zrezygnowały z uczestnictwa a 2 zostały wydalone, zaś 12 ukończyło szkolenie, obecnie w zajęciach uczestniczy 8 osób i trwa rekrutacja, w warsztacie remontowo-porządkowym – 23 osoby, z czego 2 zrezygnowały z uczestnictwa, 1 osoba została wydalona a 11 osób zakończyło kurs, obecnie w zajęciach uczestniczy 10 osób, w warsztacie gastronomiczno-gospodarczym uczestniczyło 15 osób z czego 1 osoba zrezygnowała, 6 ukończyło szkolenie a 8 obecnie uczestniczy w zajęciach i trwa rekrutacja. Podsumowując, uczestnictwo w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej, które obejmuje okres próbny trwający 1 miesiąc oraz okres właściwy trwający 11 miesięcy z możliwością przedłużenia do 6 m-cy. zakończyło 29 osób, z czego zatrudnienie znalazło 15 osób. Przypomnijmy, że uczestnikami PCIS są osoby wskazane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (w oparciu o którą Centrum realizuje swoje zadania) czili m.in: osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu, chore psychicznie, z którymi podpisywany jest kontrakt socjalny, tzw. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego.

Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

 

Ponadto Radni obecni na sesji przyjęli protokół z poprzedniej sesji i jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji oraz sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz przedstawiła informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych, zaś prowadzący sesję Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie poinformował o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty. Radni podjęli również uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 r.

Tradycyjnie sesję zakończyły interpelacje i zapytania Radnych oraz wolne wnioski.