IV Sesja Rady Powiatu

Radni Rady Powiatu w Brzozowie zakończyli rok kalendarzowy 28 grudnia ub.r. obradami IV sesji Rady Powiatu. W trakcie jej trwania podjęli kilka uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok, które przedstawił Przewodniczący Rady Henryk Kozik oraz Przewodniczący poszczególnych komisji: Mieczysław Barć – Komisji Rewizyjnej, Zdzisław Gładysz – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Grzegorz Florek – Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Marek Cheć – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, oraz Jerzy Kuczma – Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Podejmując kolejne uchwały Radni przyjęli Program współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Brzozowskim na lata 2019-2021 oraz Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2020. Ponadto zatwierdzono zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku, zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2018-2029.

W trakcie sesji wytypowano przedstawiciela Rady Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzozowie, a także podjęto uchwały o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim oraz o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim.