sesja radni

Trzy uchwały, dotyczące określenia przystanków komunikacyjnych, zmiany wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, podjęte zostały podczas  XLII Sesji Rady Powiatu w Brzozowie. Obrady, które odbyły się 2 sierpnia br., prowadził Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik.

sesja sierp2Potrzeba wprowadzenia zmian w treści wykazu przystanków komunikacyjnych w ciągach dróg powiatowych jest wynikiem wniosku Wójta Haczowa oraz uchwały Rady Gminy w Haczowie dotyczących ustalenia kolejnych lokalizacji przystanków w ciągach dróg powiatowych, tym razem w Jasionowie, w ciągu drogi powiatowej Jabłonica Polska – Jasionów. - Wniosek ten był przedmiotem analizy Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która 18 lipca zatwierdziła lokalizacje trzech przystanków. Czwarty wnioskowany (przy kościele w Jasionowie) zostanie wykonany przez Gminę Haczów przy parkingu obok kościoła, na gruncie gminnym (poza pasem drogowym) – tłumaczył Grzegorz Krynicki, Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Wnioskowane przystanki, tj. „Jasionów Kościół” (strona prawa) oraz „Jasionów Stadion” (strona prawa i lewa), powstaną już we wrześniu br.

sesja sekretarzUchwałę dotyczącą zmian wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2018 r. omówiła Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz. Podjęcie uchwały konieczne było ze względu na  podwyższenie kosztów dofinansowania jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej i z dotychczasowej kwoty 15 996 zł do wysokości 16 596 zł. Na terenie powiatu funkcjonują 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej, do których uczęszcza 93 osoby. Ogółem środki finansowe PFRON zwiększone zostaną o 55 800 zł.

Ostatnią z podjętych uchwał było powołanie 7-osobowej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza. W jej skład weszli: Jerzy Kuczma – przedstawiciel środowiska lekarskiego, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, Zdzisław Szmyd – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Brzozowie, Stanisław Drabek – Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu w Brzozowie, Jacek Adamski -  Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego, Janusz Draguła - Członek Zarządu Powiatu Brzozowskiego, Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu (przewodnicząca komisji), Adam Jajko (przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala, Radny Rady Powiatu w Brzozowie. Uchwała podjęta została jednomyślnie.
Sesję zamknęły interpelacje i zapytania Radnych.

sesja sierp