Wydział Organizacyjno-Administracyjny

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 426 45 wew. 143, wew. do naczelnika - 136 lub bezp. 13 43 409 13


Pracą wydziału kieruje naczelnik.
Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1. Obsługi Rady Powiatu i jej komisji stałych oraz Zarządu Powiatu:
1) przygotowywanie i zabezpieczanie terminowego doręczania zawiadomień i materiałów na posiedzenia,
2) zabezpieczenie właściwych warunków prowadzenia posiedzeń,
3) sporządzanie protokołów z posiedzeń,
4) prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i interpelacji radnych,
5) zapewnienie realizacji ustaleń podjętych na posiedzeniach,
6) opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i Zarządu Powiatu,
7) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,
8) pomoc administracyjna w realizacji - przez przewodniczącego Rady Powiatu 
– obowiązków związanych ze składaniem przez radnych oświadczeń majątkowych.

2. Obsługi organizacyjnej, technicznej, informatycznej i archiwizacyjnej Starostwa:
1) prowadzenie sekretariatu,
2) prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem,
3) zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne oraz wyposażenie pomieszczeń,
4) zarządzanie siecią komputerową, nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sieci i sprzętu informatycznego,
5) zapewnienie obsługi serwisowej dla użytkowanego sprzętu,
6) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych (administrator bezpieczeństwa informacji),
7) prowadzenie i aktualizacja materiałów informacyjnych i adresowych dla potrzeb urzędu oraz tablic informacyjnych i urzędowych,
8) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych i obiektach Starostwa,
9) prowadzenie ewidencji przebiegu, kart drogowych dla samochodów służbowych, dokonywanie miesięcznych rozliczeń kierowców tych samochodów z zakupionego paliwa, oleju i części zamiennych,
10) prowadzenie archiwum zakładowego i współpraca z archiwum państwowym,
11) realizacja zadań finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz pracowników Starostwa,
12) prowadzenie spraw z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.

3. Przygotowywania upoważnień i pełnomocnictw Starosty do załatwiania w Jego imieniu określonych spraw. 
4. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do Starostwa.
5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji, szkoleń i kursów pracowników Starostwa.
6. Nadzór nad wywiązywaniem się i przestrzeganiem przez pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
7. Realizacja zadań dotyczących wypełniania funkcji organu założycielskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
8. Współpraca z samorządem województwa, samorządami gminnymi, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
9. Realizacja zadań dotyczących wypełniania funkcji organu założycielskiego placówek pomocy społecznej.