Wydział Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu

ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 426 45 wew. 147, wew. do naczelnika - 145


Pracą wydziału kieruje naczelnik.

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1. Oświaty:
1) wykonywanie zadań organu założycielskiego i prowadzącego dla szkół i placówek oświatowych określonych w ustawie o systemie oświaty,
2) merytoryczne przygotowywanie konkursów na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej,
3) przygotowywanie propozycji oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
4) organizowanie i prowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,
5) opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym,
6) zapewnianie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz realizacja orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego,
7) kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
9) prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych,
10) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w zakresie ustalonym przepisami prawa oświatowego,
11) współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie wynikającym z ustawy o związkach zawodowych i przepisów prawa oświatowego.

2. Przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości:
1) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie spraw merytorycznych, pozostających w kompetencji Starosty,
2) wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
3) współpraca z samorządami gminnymi w zakresie preferencji dla pracodawców tworzących miejsca pracy,
4) organizowanie spotkań pracodawców z przedstawicielami samorządów, instytucji
i organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
5) inicjowanie i współudział w tworzeniu infrastruktury wspomagającej rozwój przedsiębiorczości i promującej gospodarkę Powiatu,
6) współudział w rozwijaniu inicjatyw związanych z gospodarczą aktywnością regionu,
7) koordynacja działań związanych z aktualizacją i monitoringiem strategii rozwoju Powiatu.

3. Integracji europejskiej:
1) bieżący kontakt z instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,
2) monitoring, gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat możliwości pozyskania przez Powiat wsparcia z funduszy zewnętrznych.

4. Promocji Powiatu:
1) bieżąca współpraca ze środkami masowego przekazu, dotycząca działalności organów samorządu powiatowego – zapewnienie obsługi medialnej posiedzeń Rady, Zarządu Powiatu, ważnych spotkań, uroczystości,
2) przygotowywanie własnych materiałów informujących o pracy bieżącej oraz planach
i zamierzeniach władz Powiatu, ich udziale w wydarzeniach ważnych dla regionu i kraju,
3) przygotowywanie i prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze informacyjno-promującym Powiat,
4) inicjowanie, współdziałanie i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, fundacji i inicjatyw społecznych promujących Powiat,
5) organizowanie i uczestnictwo w wystawach, targach regionalnych i ogólnopolskich imprezach promocyjnych,
6) redakcja strony internetowej Powiatu,
7) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej - we współpracy z wydziałami Starostwa,
8) opracowywanie i skład miesięcznika powiatowego – Brzozowskiej Gazety Powiatowej.

5. Kultury i dziedzictwa narodowego:
1) współdziałanie z jednostkami upowszechniania kultury na terenie Powiatu,
2) opracowywanie kalendarza imprez o zasięgu powiatowym, współudział w organizacji imprez o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym,
3) wspieranie rozwoju i działalności społecznych towarzystw regionalnych, twórczości ludowej, amatorskiego ruchu artystycznego i innych form działalności społeczno- kulturalnej,
4) kontrola realizacji oraz rozliczanie zadań zleconych organizacjom społecznym lub jednostkom niepaństwowym z zakresu upowszechniania i ochrony dóbr kultury na terenie Powiatu,
5) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie prowadzenia rejestru oraz ochrony dóbr kultury na terenie Powiatu.

6. Sportu i turystyki:
1) rejestracja i prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej,
2) opracowywanie kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu powiatowym oraz współudział w imprezach o zasięgu regionalnym,
3) kontrola realizacji oraz rozliczanie zadań zleconych organizacjom społecznym z zakresu upowszechniania kultury fizycznej,
4) wspieranie działalności lokalnych związków sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej i turystyki,
5) dokonywanie analiz i ocen przebiegu imprez sportowych oraz rozwoju sportu na terenie Powiatu.