Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 410 74 wew. do naczelnika - 125

Referat Gospodarki Nieruchomościami - wew. 116, 117, 124
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - wew. 112, 104, 106
Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej - wew. 102, 107, 108, 110, 111


Pracą wydziału kieruje naczelnik – Geodeta Powiatowy.
W wydziale funkcjonują referaty:
1) Gospodarki Nieruchomościami,
2) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którymi kierują kierownicy.

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1. Gospodarki nieruchomościami:
1) tworzenie zasobu nieruchomości Powiatu oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
3) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
4) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
5) prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i wymianą gruntów,
6) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
7) przygotowywanie – przy realizacji celu publicznego – zezwoleń na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
8) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
9) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
10) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
11) zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
12) regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
13) zaliczanie wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,
14) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
15) przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki,
16) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
17) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
18) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład zasobu, zgodnie z ustawą o lasach,
19) występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie gruntów na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, służącymi wykonywaniu zadań własnych,
20) przygotowywanie – na wniosek osób fizycznych – decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
21) prowadzenie spraw związanych ze zwrotami działek pod zabudowaniami oraz działek dożywotniego użytkowania,
22) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
23) przygotowywanie decyzji o przyjęciu nieruchomości lub jej części pozostającej
w zarządzie organów wojskowych - uznanej za zbędną - na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
24) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
25) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
26) prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniami projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych,
27) przygotowywanie decyzji nakładających obowiązek zdjęcia próchnicznej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
28) prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych,
ze względu na ochronę gleb przed erozją,
29) przygotowywanie decyzji nakładających na osoby powodujące utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
30) przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
31) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
32) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie w określonym terminie, rekultywacji gruntów zdewastowanych,
33) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
34) prowadzenie spraw związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów,
35) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
36) ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

2. Ewidencji gruntów i budynków:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
2) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenów,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie
i prowadzenie map i tabel taksacyjnych, dotyczących nieruchomości,
6) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7) prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
8) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
9) wydawanie odpłatnie – na żądanie właścicieli – wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
10) zapewnienie gminom, Marszałkowi Województwa oraz Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
11) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych, objętych ewidencją gruntów i budynków,
12) przedkładanie do zatwierdzenia przez Radę Powiatu rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
13) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego.