Wydział Architektury i Budownictwa

ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 410 74 wew. 119, 135, wew. do naczelnika - 136

Pracą wydziału kieruje naczelnik.
Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1. Sprawowania nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska.
2. Sprawowania nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych.

3. Sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie:
1) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno
-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
3) stosowania wyrobów budowlanych.

4. Kontrolowania posiadania przez osoby posiadające samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
5. Prowadzenia spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
6. Nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
7. Wydawania pozwoleń na budowę.
8. Przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych uzyskaniem pozwolenia na budowę.
9. Zgłaszania sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonania robót, nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
10. Przyjmowania zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
11. Nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
12. Wydawania pozwoleń na rozbiórkę.
13. Nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
14. Zatwierdzania projektu budowlanego.
15. Stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
16. Prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę.
17. Wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora.
18. Nakładania obowiązku geodezyjnego wytyczenia w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.
19. Wydawania dziennika budowy oraz prowadzenia rejestru wydawanych dzienników budowy.
20. Rozstrzygania niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
21. Wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
22. Przyjmowania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

23. Uzgadniania projektowanych rozwiązań obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, w zakresie:
1) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
2) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

24. Wydawania opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
25. Przygotowywania uzgodnień planu miejscowego w zakresie odpowiednich zadań samorządowych.
26. Opiniowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
27. Uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych lub samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
28. Uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań rządowych lub samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
29. Wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
30. Potwierdzania powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego budynku jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
31. Wydawania zaświadczeń o odrębności lokali.