Wydział Środowiska i Rolnictwa

ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 410 74 wew. 133, 134, wew. do naczelnika - 132


Pracą wydziału kieruje naczelnik.
Zadania z zakresu geologii realizuje Geolog Powiatowy.

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1. Ochrony środowiska:
1) wydawanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,
2) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
3) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji,
4) nakładanie na użytkownika dodatkowych wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
5) zobowiązanie prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
6) nakładanie obowiązku ograniczania oddziaływania na środowisko i przywracania do stanu właściwego,
7) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
8) wydawanie decyzji administracyjnych (pozwoleń, zezwoleń) dotyczących gospodarki odpadami,
9) zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
10) prowadzenie postępowania o zabezpieczenie roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej zezwoleniem lub wydawanie nakazu zaniechania wykonywania obowiązków objętych tym zezwoleniem. Ustalanie formy i wysokości zabezpieczenia,
11) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu eksploatacji składowisk odpadów i wykonaniu prac rekultywacyjnych,
12) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
13) prowadzenie spraw dotyczących usuwania drzew z nieruchomości będących własnością gmin,
14) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. Gospodarki wodnej i ochrony wód:
1) wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz stwierdzanie ich wygaśnięcia, cofanie lub ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych, orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody,
2) nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów usytuowanych w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
3) ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych na wniosek właściwej służby z określeniem zakazów, nakazów, ograniczeń oraz obszarów, na których obowiązują,
4) zatwierdzanie statutów spółek wodnych, sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
5) dokonywanie podziału kosztów utrzymywania tworzących brzeg wody budowli lub murów nie będących urządzeniami wodnymi, ponoszonych przez ich właścicieli i właściciela wody,
6) dokonywanie podziału kosztów utrzymania wód ponoszonych przez zakłady, które przez wprowadzanie ścieków do wód albo w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów ich utrzymania,
7) ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej,
8) ustalanie podziału kosztów rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych ponoszonych przez zakład, który otrzymał pozwolenie wodnoprawne na regulację wód i właściciela tych urządzeń,
9) ustalanie, proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez właścicieli gruntu szczegółowego zakresu i terminów wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, określonego w pozwoleniu wodnoprawnym,
10) podawanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
11) nakładanie na zakład posiadający pozwolenie wodnoprawne, w przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym obowiązku wykonania ekspertyzy, opracowania lub uaktualizowania instrukcji gospodarowania wodą,
12) dokonywanie, co najmniej raz na 4 lata przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń,
13) orzekanie o odszkodowaniu w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego uzasadnionego interesem społecznym albo ważnymi względami społecznymi,
14) przekazywanie danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego,
15) współdziałanie w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami kontroli, organami administracji publicznej, organami obrony cywilnej oraz organizacjami społecznymi,
16) wzywanie zakładu do usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku oraz wydawanie decyzji
o unieruchomieniu zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań,
17) ustalanie, na żądanie poszkodowanego wysokości odszkodowania za naprawę szkody, obejmującej pokrycie strat poniesionych przez poszkodowanego, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
18) wydawanie decyzji ustalającej linię brzegu,
19) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie stwierdzenia przejścia w trwały zarząd gruntów pokrytych wodami płynącymi,
20) stwierdzenie w drodze decyzji przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobów Skarbu Państwa oraz ich wykreślanie z zasobu.

3. Geologii:
1) podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym udzielanie koncesji,
2) wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego,
3) zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga udzielenia koncesji,
4) nakazanie podmiotom wykonującym prace geologiczne wykonania,
za wynagrodzeniem dodatkowych prac geologicznych,
5) nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
6) gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie danych geologicznych,
7) udzielanie zgody na przeniesienie praw do informacji geologicznej,
8) opiniowanie i uzgadnianie dokumentów przewidzianych w przepisach ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla których właściwym jest starosta jako organ administracji geologicznej.

4. Rolnictwa i rybactwa:
1) pełnienie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt,
2) pełnienie nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt w odniesieniu do lecznic,
3) wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego (w każdym gatunku zwierząt gospodarskich),
4) współdziałanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie kredytowania zadań w rolnictwie,
5) współdziałanie ze społeczno-zawodowymi organizacjami rolników,
6) prowadzenie spraw z zakresu skupu i przetwórstwa artykułów rolnych,
7) realizacja zadań związanych z ochroną roślin,
8) prowadzenie działań związanych z zabezpieczeniem właściwej ochrony upraw nasiennych,
9) realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
10) współpraca z Agencją Rynku Rolnego w zakresie zagospodarowania nadwyżek produktów rolnych,
11) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
12) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
13) wydawanie zezwoleń na przegradzanie wody płynącej sieciowymi narzędziami rybackimi,
14) sporządzanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia Społecznej Straży Rybackiej oraz uchwalenia jej regulaminu,
15) prowadzenie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

5. Leśnictwa i łowiectwa:
1) wydawanie decyzji dla właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
w przypadku nie wykonania obowiązków wynikających z planów urządzania lasu,
2) wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntu z upraw rolnych i prowadzeniu uprawy leśnej,
3) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, na koszt właściwych nadleśnictw,
4) wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów związanych
z zagospodarowaniem i odnowieniem lasów po oddziaływaniu gazów i pyłów przemysłowych oraz na skutek pożarów lub innych klęsk żywiołowych,
5) wydawanie decyzji w sprawie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zalesienia,
6) wydawanie decyzji dotyczących zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
7) zlecanie wykonania planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu,
8) zlecanie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych, do powierzchni 10 ha,
9) wydawanie decyzji dotyczących uznania lub nie uznania zastrzeżeń w sprawie wyłożonych projektów planów urządzania lasu,
10) nadzorowanie wykonania zatwierdzonych, uproszczonych planów urządzania lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
11) wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu,
12) zmiana lasu na użytek rolny – w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
13) uzgadnianie przez nadleśnictwa rocznych planów zalesień gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
14) wyrażanie zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,
15) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
16) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych,
17) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
18) wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru.