Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

ul. 3-go Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 410 74 wew. do naczelnika - 138
Referat Rejestracji Pojazdów - wew. 126, 140, 141
Referat Praw Jazdy - wew. 128, 129


Pracą wydziału kieruje naczelnik.
W wydziale funkcjonują referaty:
1) Rejestracji Pojazdów,
2) Praw Jazdy,
którymi kierują kierownicy.

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1. Rejestracji pojazdów:
1) dokonywanie rejestracji i ewidencji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych:
a) wydawanie kart pojazdów i znaków legalizacyjnych na wydane dokumenty i tablice,
b) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i tablic,
2) przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
o dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe bądź o zmianie miejsca zamieszkania właściciela (siedziby),
3) dokonywanie wyrejestrowania pojazdu,
4) dokonywanie czasowego wycofania pojazdów z ruchu oraz ich przywracanie do ruchu,
5) przyjmowanie do depozytu i zwracanie zatrzymanych przez policję dowodów rejestracyjnych,
6) wydawanie tablic tymczasowych oraz przyjmowanie ich zwrotu,
7) wpisywanie do dowodów rejestracyjnych pojazdów rejestrowanych, pierwszego terminu badania technicznego,
8) wpisywanie do dowodów rejestracyjnych adnotacji o ustaleniu zastawu oraz jej wykreślanie,
9) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych i nabiciu numerów na nadwoziu (podwoziu) pojazdu oraz na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej,
10) wydawanie zaświadczeń w sprawach dotyczących rejestracji pojazdów,
11) prowadzenie książek druków ścisłego zarachowania oraz gospodarowanie drukami i tablicami,
12) potwierdzanie zgodności danych pojazdów i ich właścicieli na żądanie innych urzędów oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
13) współdziałanie z organami ustawowo upoważnionymi do prowadzenia postępowania w przedmiocie poszukiwania skradzionych pojazdów, druków, pieczęci i tablic rejestracyjnych,
14) sporządzanie informacji podatkowej dla urzędów gmin i urzędu skarbowego,
15) przygotowywanie zamówień tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych, prowadzenie rejestru przyjętych tablic, prowadzenie książek rozchodu tablic rejestracyjnych.

2. Praw jazdy:
1) wydawanie krajowych praw jazdy,
2) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
3) wydawanie wtórników praw jazdy,
4) wymiana praw jazdy wydanych za granicą, przez państwo będące stroną Konwencji
o ruchu drogowym lub państwo, którego wzór prawa jazdy odpowiada wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach,
5) wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w Konwencji o ruchu drogowym,
6) wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem,
7) wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem,
8) wydawanie zaświadczeń,
9) prowadzenie, określonych w przepisach szczegółowych akt kierowców, kartotek, rejestrów i ewidencji obowiązujących druków oraz gospodarowanie nimi,
10) kierowanie kierowców na badania lekarskie,
11) kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
12) zatrzymywanie i zwrot prawa jazdy,
13) cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
14) potwierdzanie zgodności danych dotyczących kierowców oraz ich uprawnień do kierowania pojazdami, na żądanie urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie,
15) udzielanie informacji dotyczących kierowców oraz ich uprawnień do kierowania pojazdami organom ustawowo do tego uprawnionym.

3. Badań technicznych pojazdów:
1) nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów,
2) wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
3) wydawanie uprawnień dla diagnostów,
4) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie prawidłowości ich wyposażenia i przeprowadzania badań technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami:
1) prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy,
2) wpisywanie przedsiębiorców do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców.

5. Koordynacji w transporcie zbiorowym:
1) koordynacja w zakresie przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Brzozowskiego,
2) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób i rzeczy,
3) wydawanie zezwoleń na krajowy transport osób,
4) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne firm.

6. Zarządzania drogami i zarządzania ruchem na drogach:
1) współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie spraw merytorycznych, ustawowo przypisanych do kompetencji Starosty,
2) koordynowanie potrzeb w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ich modernizacji – przygotowywanie dokumentów dotyczących bieżącego utrzymania dróg i ich modernizacji,
3) przygotowywanie dokumentów do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu i projektów zmiany oznakowania oraz prowadzenie ewidencji tych projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

7. Wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się rehabilitacją, opieką i edukacją osób niepełnosprawnych.