Wydział Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich

ul. 3 Maja 51, 36-200 Brzozów
tel. 13 43 410 74


Pracą wydziału kieruje naczelnik.
Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie spraw w zakresie:
1. Spraw obronnych:
1) organizacja i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,
2) organizacja i prowadzenie akcji kurierskiej,
3) przygotowywanie Starostwa, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz instytucji nadzorowanych przez Starostę do funkcjonowania w czasie kryzysów lub podczas wojny,
4) organizacja i prowadzenie stałego dyżuru,
5) koordynacja spraw związanych z programem mobilizacji gospodarki, realizacją świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju, realizacją zadań
w zakresie przygotowania społecznej służby zdrowia do udzielania pomocy ludności poszkodowanej, w tym poszerzenia bazy szpitalnej i przygotowania zastępczych miejsc szpitalnych,
6) organizacja szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności.

2. Spraw obrony cywilnej:
1) opracowywanie i aktualizowanie przy współudziale wydziałów Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych i innych instytucji szczebla powiatowego planów obrony cywilnej Powiatu oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i funkcjonowania obrony cywilnej na terenie Powiatu, a także nadzorowanie i koordynowanie opracowania tych planów w gminach Powiatu,
2) koordynacja przedsięwzięć dotyczących zorganizowania i prowadzenia ewakuacji ludności oraz akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym,
3) nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej, udzielanie w tym zakresie pomocy gminom Powiatu,
4) koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej w akcjach zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia akcji ratunkowych w rejonach porażenia ludności,
5) organizacja, przygotowanie, prowadzenie oraz nadzorowanie szkoleń obronnych i obrony cywilnej dla kadry kierowniczej, organów kierowania, sił OC, instruktorów oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
6) organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania systemów wykrywania i alarmowania (SWA) i wczesnego ostrzegania (SWO),
7) zabezpieczenie inżynieryjno-techniczne działań obrony cywilnej,
8) nadzór nad planowaniem i przygotowaniem ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego,
9) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej będącego na stanie Starostwa,
10) prowadzenie ewidencji sprzętu obrony cywilnej w Powiecie.

3. Spraw Zarządzania Kryzysowego:
1) opracowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
2) opiniowanie gminnych planów zarządzania kryzysowego do zatwierdzenia przez Starostę,
3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
4) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
5) obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
6) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przy współudziale Wydziału Środowiska i Rolnictwa,
7) prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

4. Spraw obywatelskich:
1) wydawanie decyzji dotyczących sprowadzania zwłok z zagranicy,
2) wydawanie decyzji dotyczących przeprowadzania zbiórek publicznych na obszarze powiatu lub jego części przekraczającej obszar gminy,
3) nadzór i współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,
4) obsługa Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku,
5) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń.