Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,

że 2 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 1300 odbędzie się

 XXV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

 

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,
ul. prof. W. Pańki 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 8. zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
 9. określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym,
 10. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono,
 11. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2021 roku,
 12. uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,
 13. f) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku,
 14. g) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
 15. h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020 – 2029.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie

Henryk Kozik

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie informuje, że w związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2044R Krzemienna - Ulucz w km 6+200-7+420 w miejscowości Ulucz - odcinek żwirowy zostanie zamknięta droga dla ruchu pojazdów w dniach od 25.11.2020 r. (środa) do 28.11.2020 r. (sobota), w godz. 7:00-19:00 z możliwością przedłużenia. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Anna Pytlak - Inspektor Nadzoru ZDP Brzozów

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie

informuje, że w związku z wymianą nawierzchni mostu

na drodze powiatowej Nr 2037R Brzozów – Jabłonka w miejscowości Jabłonka koło Domu Ludowego

zostanie zamknięta droga dla ruchu pojazdów w dniu 13.08.2019 r. (wtorek) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Dziedziczenie plakat internet07