euroregionkarpacki Poland Slovakia PL 01FUND RGB


Tytuł mikroprojektu: „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Opis mikroprojektu:
W zamach mikroprojektu zostaną zrealizowane następujące zadania:
1. Realizacja szkolenia - warsztatów dla nauczycieli oraz przedstawicieli samorządu "Czego szkoła może nauczyć się od biznesu?"
2. Realizacja szkolenia dla uczniów - „Poznaj siebie – bilans umiejętności, predyspozycji i zainteresowań zawodowych”.
3. Realizacja szkolenia dla uczniów i nauczycieli - Dydaktyka cyfrowa w szkole XXI wieku.
4. Realizacja szkolenia dla uczniów i nauczycieli - Szkolenia montera i projektanta systemów energetycznych -urządzenia PV.
5. Wyjazd studyjny dla uczestników mikroprojektu.

Dzięki realizacji mikroprojektu uczniowie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, zapoznają się z oczekiwaniami pracodawców. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje cyfrowe oraz umiejętności w zakresie montażu systemów energ. - urządzeń PV. Projekt pozwoli zintegrować regiony, wzbudzić wzajemne zainteresowania terenem pogranicza i stworzy podwaliny dalszej współpracy.

Cel ogólny mikroprojektu
Głównym celem Projektu jest poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej
i zawodowej poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów, wzbogacenie oferty
edukacyjnej łączącej teorię z praktyką z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kształcenia,
z wymianą dobrych praktyk na obszarze polsko-słowackim w ten sposób wspierając ich adaptację i atrakcyjność na lokalnym rynku pracy.

Cele szczegółowe mikroprojektu
1. Nabycie przez uczniów z terenu pogranicza polsko-słowackiego nowych umiejętności w zakresie odnawialnych źródeł energii, poznanie własnych predyspozycji, umiejętności i zainteresowań zawodowych.
2. Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie technologii informatycznych, odnawialnych źródeł energii, dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz umiejętności komunikowania się szkoły ze światem biznesu.
3. Integracja i wymiana doświadczeń uczniów szkół zawodowych oraz ich nauczycieli w zakresie sytuacji na rynku pracy i jakości kształcenia.

Okres realizacji:
październik 2019 – czerwiec 2020

Wartość projektu (w EUR):
Całkowite koszty kwalifikowalne : 56 135,85 EUR
Dofinansowanie mikroprojektu z (EFRR) Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 85%: 47 715,47 EUR
Wkład własny 10 %: 5 613,59 EUR
Budżet Państwa 5 %: 2 806,79 EUR