herb powiatu  euroregionkarpacki  interreg 

Tytuł mikroprojektu:Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii.

Partner wiodący: Powiat Brzozowski; www.powiatbrzozow.pl

Partner/Partnerzy projektu: SPŠT Bardejov - Stredná priemyselná škola technická v Bardejove; www.spsbj.sk

Opis mikroprojektu:
Jednostką uczestniczącą w projekcie jest:

-  Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie
-  Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie
-  SPŠT Bardejov - Stredná priemyselná škola technická v Bardejove (Średnia Szkoła Techniczna w Bardejowie).

W ramach mikroprojektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Konferencja/szkolenie dla nauczycieli oraz przedstawicieli samorządu „Dobre praktyki dotyczące organizacji i zarządzania szkołami w okresie pandemii”.
2. Transformacja cyfrowa szkół.
2.1. Przygotowanie Planu Transformacji Cyfrowej dla każdej ze szkół
2.2. Doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć zdalnie.
2.3. Szkolenie dla nauczycieli.
3. Obóz edukacyjny dla uczniów i opiekunów Z.S.B. i Z.S.E. w Brzozowie oraz SPŠT w Bardejovie.

Realizacja mikroprojektu i udział uczniów ZSB oraz ZSE w Brzozowie i SPŠT Bardejov pozwoli im na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, które są niezbędne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych oraz darmowych aplikacji i portali społecznościowych. Ponadto realizacja mikroprojektu przyczyni się do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli w obliczu zmian trendów/technologii innowacji społeczno-zawodowych
w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych do komunikacji online i udostępniania zasobów edukacyjnych oraz weryfikacji wiedzy uczniów.

Cel ogólny mikroprojektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie metod pracy, innowacyjności, wykorzystania technologii IT w procesie kształcenia a także nabycie przez uczniów pogranicza nowych kompetencji niezbędnych na transgranicznym rynku pracy.

Cele szczegółowe mikroprojektu
1. Podniesienie wiedzy uczniów i nauczycieli z zakresu wykorzystania technologii IT w procesie kształcenia.
2. Przygotowanie planu transformacji cyfrowej szkół i wdrożenie darmowej platformy edukacyjnej.
3. Doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć zdalnie.

Okres realizacji:
kwiecień 2021 – grudzień 2021

Wartość projektu (w EUR):
Całkowite koszty kwalifikowane : 56 186,15 EUR

Dofinansowanie mikroprojektu z (EFRR) Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego 85%: 47 758,22 EUR

Wkład własny 10 %: 5 618,63 EUR

Budżet Państwa 5 %: 2 809,30 EUR