Radni Rady Powiatu w Brzozowie VI kadencji:

1. Henryk KOZIK - Przewodniczący Rady Powiatu
2. Jacek ADAMSKI - Wicestarosta Brzozowski

3. BARĆ Mieczysław
4. BŁAŻ Zygmunt
5. CHĘĆ Marek 
6. CHROBAK Stanisław
7. DATA Janusz 
8. FLOREK Grzegorz
9. GŁADYSZ Zdzisław
10. JAJKO Adam
11. KORONA Magdalena 
12. KUCZMA Jerzy
13. MARCHEL Wiesław
14. PILCH Jan 
15. STYCZKIEWICZ Marek 
16. SZAREK Stanisław 
17. WACEK Marek 
18. WESOŁOWSKI RyszardUCHWAŁY RADY POWIATU

 

Art. 9.1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.

- Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
- Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu oraz jej liczebność określa odrębna ustawa.

Art. 10.1. Odwoływanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego.
- (3) Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.

Art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
- stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
- wybór i odwołanie zarządu,
- powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu państwa,
- stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
- uchwalanie budżetu powiatu,
- rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
- podejmowanie uchwał w sprawach wysokoąci podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz podejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielania majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
- określenie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
- podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
- podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji powiatu

Komisje Rady Powiatu w Brzozowie

KOMISJA REWIZYJNA
Barć Mieczysław - Przewodniczący Komisji

Wesołowski Ryszard - Zastępca Przewodniczącego
Gładysz Zdzisław  - Członek


KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Grzegorz Florek – Przewodniczący Komisji
Magdalena Korona - Wiceprzewodniczący Komisji
członkowie:
Błaż Zygmunt 
Jajko Adam 
Marchel Wiesław
Wesołowski Ryszard
Data Janusz 
Chęć Marek 
Chrobak Stanisław
Pilch Jan
Wacek Marek
Barć Mieczysław
Kozik Henryk
Adamski Jacek

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Chęć Marek - Przewodniczacy Komisji
Chrobak Stanisław - Wiceprzewodniczacy Komisji
członkowie:
Data Janusz
Szarek Stanisław
Pilch Jan
Adamski Jacek 


KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Kuczma Jerzy - Przewodniczący Komisji
Styczkiewicz Marek - Wiceprzewodniczący Komisji
członkowie:
Florek Grzegorz 
Szarek Stanisław 
Kozik Henryk

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Gładysz Zdzisław - Przewodniczący Komisji
Wacek Marek- Wiceprzewodniczący Komisji
Korona Magdalena - członek


Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk KOZIK
Przyjmuje strony w poniedziałki
w godz: 12:00 - 14:00

Wiceprzewodniczący
Jerzy KUCZMA
Jan PILCH

przyjmują strony w każdą środę
w godz: 13:30 - 14:30
pokój nr 12 III piętro
tel. 13 43-409-12