Radni Rady Powiatu w Brzozowie V kadencji:

Henryk KOZIK - Przewodnicący Rady Powiatu
Jerzy KUCZMA - Wiceprzewodnicący Rady Powiatu
Jerzy GOŁĄBEK - Wiceprzewodnicący Rady Powiatu

Zygmunt BŁAŻ - Starosta Brzozowski
Janusz DRAGUŁA - Wicestarosta Brzozowski
Jacek ADAMSKI
Dominik ARENDARCZYK
Mieczysław BARĆ
Stanisław CHROBAK
Stanisław DRABEK
Zdzisław GŁADYSZ
Adam JAJKO
Czesław KĘDRA
Wiesław MARCHEL
Marek OWSIANY
Adam STEC
Roman SZAREK
Zdzisław SZMYD
Piotr WRONA

UCHWAŁY RADY POWIATU

 

Art. 9.1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.

- Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
- Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu oraz jej liczebność określa odrębna ustawa.

Art. 10.1. Odwoływanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego.
- (3) Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.

Art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
- stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
- wybór i odwołanie zarządu,
- powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu państwa,
- stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
- uchwalanie budżetu powiatu,
- rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
- podejmowanie uchwał w sprawach wysokoąci podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz podejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielania majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
- określenie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
- innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
- podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
- podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji powiatu

Komisje Rady Powiatu w Brzozowie

Komisja Rewizyjna

Barć Mieczysław - Przewodniczący Komisji
Stec Adam - Zastępca Przewodniczącego
Szmyd Zdzisław
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1) Szmyd Zdzisław – Przewodniczący Komisji
2) Kędra Czesław – Wiceprzewodniczący Komisji
3) Kozik Henryk
4) Adamski Jacek
5) Barć Mieczysław
6) Jajko Adam
7) Drabek Stanisław
8) Gładysz Zdzisław
9) Wrona Piotr
10) Chrobak Stanisław
11) Owsiany Marek
12) Arendarczyk Dominik
13) Marchel Wiesław
14) Jerzy Gołąbek

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1) Wrona Piotr - Przewodniczący Komisji
2) Chrobak Stanisław - Wiceprzewodniczący Komisji
3) Adamski Jacek
4) Szarek Roman
5) Jajko Adam
6) Stec Adam
7) Owsiany Marek

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

1) Drabek Stanisław- Przewodniczący Komisji
2) Kuczma Jerzy - Wiceprzewodniczący Komisji
3) Kozik Henryk
4) Gładysz Zdzisław
5) Arendarczyk Dominik
6) Kędra Czesław


Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk KOZIK
Przyjmuje strony w poniedziałki
w godz: 12:00 - 14:00

Wiceprzewodniczący
Jerzy KUCZMA

przyjmują strony w każdą środę
w godz: 13:30 - 14:30
pokój nr 12 III piętro
tel. 13 43-409-12