Radni Rady Powiatu w Brzozowie VI kadencji:

1. Henryk KOZIK - Przewodniczący Rady Powiatu
2. Jacek ADAMSKI - Wicestarosta Brzozowski

3. BARĆ Mieczysław
4. BŁAŻ Zygmunt
5. CHĘĆ Marek 
6. CHROBAK Stanisław
7. DATA Janusz 
8. FLOREK Grzegorz
9. GŁADYSZ Zdzisław
10. JAJKO Adam
11. KAMIŃSKI Dariusz
12. KORONA Magdalena 
13. KUCZMA Jerzy
14. MARCHEL Wiesław
15. PILCH Jan 
16. STYCZKIEWICZ Marek 
17. SZAREK Stanisław 
18. WACEK Marek 
19. WESOŁOWSKI RyszardUCHWAŁY RADY POWIATU

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 
Art. 9.
1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.
4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
5. W skład rady powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów w pierwszej kadencji wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po trzech na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców.
 
Art. 10.
1. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum powiatowego.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.
 
Art. 11. (uchylony)
 
Art. 12.
Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu;
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;
5) uchwalanie budżetu powiatu;
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;
6a) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu;
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad
zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5;
9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
9ca) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;
10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu
 
* * * 

Komisje Rady Powiatu w Brzozowie

KOMISJA REWIZYJNA
Barć Mieczysław - Przewodniczący Komisji

Wesołowski Ryszard - Zastępca Przewodniczącego
Gładysz Zdzisław  - Członek


KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Grzegorz Florek – Przewodniczący Komisji
Magdalena Korona - Wiceprzewodniczący Komisji
członkowie:
Błaż Zygmunt 
Jajko Adam 
Marchel Wiesław
Wesołowski Ryszard
Data Janusz 
Chęć Marek 
Chrobak Stanisław
Pilch Jan
Wacek Marek
Barć Mieczysław
Kozik Henryk
Adamski Jacek

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
Chęć Marek - Przewodniczący Komisji
Chrobak Stanisław - Wiceprzewodniczący Komisji
członkowie:
Data Janusz
Szarek Stanisław
Pilch Jan
Adamski Jacek
Kamiński Dariusz


KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
Kuczma Jerzy - Przewodniczący Komisji
Styczkiewicz Marek - Wiceprzewodniczący Komisji
członkowie:
Florek Grzegorz 
Szarek Stanisław 
Kozik Henryk 
Kamiński Dariusz

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Gładysz Zdzisław - Przewodniczący Komisji
Wacek Marek- Wiceprzewodniczący Komisji
Korona Magdalena - członek


Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk KOZIK
Przyjmuje strony w poniedziałki
w godz: 12:00 - 14:00

Wiceprzewodniczący
Jerzy KUCZMA
Jan PILCH

przyjmują strony w każdą środę
w godz: 13:30 - 14:30
pokój nr 12 III piętro
tel. 13 43-409-12